On World Peace - שלום העולם (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $34.95


שלום העולם הרב יהודה אשלג/ מיכאל ברג

שני מאמרים, שלום העולם ומצווה אחת, כולל צילומים מכתב היד המקורי. עריכה: מיכאל ברג.

במסה קצרה, אך עצמתית, זו מסביר הרב אשלג כי "רוע" או "רע" אינם קיימים במציאות. הרוע אינו אלא מצב שתהליך התפתחותו טרם הושלם. פרי בוסר הוא פרי טוב למרות היותו מר, אלא שתהליך התפתחותו עדיין לא הגיע לבשלות. כל האנשים והמצבים הם כמו פירות בוסר על העץ. כאשר נגיע אל יעדנו הסופי, כל הדברים, אפילו המקולקלים ביותר, יהיו טובים.

נקודת המבט המיוחדת הזאת עוזרת לנו להתבונן ביראת כבוד על המערכת שהבורא העניק לנו כדי שנתפתח, נצמח ונשיג ביטחון וּודאות בסוף המסע שאנחנו עושים. איך זה עובד? כדי לדעת זאת, תרצו לקרוא את המאמר השני, מצווה אחת, ולחוות בעצמכם את הדרך להשגת המודעות שהרב אשלג פורשׂ לפנינו בכישרון רב כל כך.

כיוון שכתב ידו של צדיק מכיל אנרגיה רוחנית, המאמר על שלום העולם כולל צילומים מכתב היד המקורי של הרב אשלג. ספר זה הוא מתנה לאנושות ולשלום העולם.